Avainluvut

Orionin tunnuslukuja 2008–2012
2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
Liikevaihto, milj. € 710,7 771,5 849,9 917,9 980,4 +6,8 %
Ulkomaantoiminta, milj. € 493,6 548,2 620,7 677,2 723,1 +6,8 %

% liikevaihdosta 69,4 % 71,1 % 73,0 % 73,8 % 73,8 %
Liikevoitto, milj. € 185,0 207,0 254,2 282,9 280,9 -0,7 %

% liikevaihdosta 26,0 % 26,8 % 29,9 % 30,8 % 28,7 %
Voitto ennen veroja, milj. € 184,2 203,7 252,6 282,0 279,3 -0,9 %

% liikevaihdosta 25,9 % 26,4 % 29,7 % 30,7 % 28,5 %
Tuloverot, milj. € 47,8 52,3 67,9 72,4 70,4 -2,8 %
T&K-kulut, milj. € 90,0 95,2 85,5 87,5 104,8 +19,8 %

% liikevaihdosta 12,7 % 12,3 % 10,1 % 9,5 % 10,7 %
Investoinnit, milj. € 56,8 60,4 39,2 49,5 46,8 -5,3 %

% liikevaihdosta 8,0 % 7,8 % 4,6 % 5,4 % 4,8 %
Taseen loppusumma, milj. € 695,5 727,1 745,8 779,1 836,9 +7,4 %
Omavaraisuusaste, % 60,2 % 60,6 % 62,7 % 64,2 % 61,1 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -7,1 % -8,9 % -12,2 % -6,9 % -1,7 %
Korollinen vieras pääoma, milj. € 146,3 131,5 110,0 88,7 136,7 +54,1 %
Koroton vieras pääoma, milj. € 130,6 156,5 168,4 190,5 189,0 -0,8 %
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. € 176,1 170,5 167,2 123,0 145,2 +18,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 38,5 % 37,4 % 45,0 % 49,4 % 46,2 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 32,1 % 35,3 % 40,7 % 43,3 % 41,3 %
Henkilömäärä kauden lopussa, hlöä 3 309 3 147 3 131 3 425 3 486 +1,8 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin, hlöä 3 270 3 192 3 137 3 328 3 495 +5,0 %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. € 170,9 171,4 170,3 186,0 212,1 +14,0 %

Liikevaihto tulosyksiköittäin


milj. € 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
Lääkeliiketoiminta 667,6 728,5 806,2 870,6 928,9 +6,7 %

Alkuperälääkkeet 278,1 324,0 370,9 408,9 403,7 -1,3 %

Erityistuotteet 260,5 274,8 298,6 320,8 367,2 +14,4 %

Eläinlääkkeet 67,2 62,1 67,5 67,8 69,2 +2,0 %

Fermion 36,1 41,4 44,9 43,3 48,4 +11,7 %

Sopimusvalmistus ja muut 25,7 26,2 24,4 29,7 40,5 +36,1 %
Diagnostiikkaliiketoiminta 45,0 45,2 46,1 49,5 54,1 +9,3 %
Konsernierät -1,9 -2,2 -2,4 -2,2 -2,7 +20,3 %
Konserni yhteensä 710,7 771,5 849,9 917,9 980,4 +6,8 %
Orionin osakekohtaisia tunnuslukuja 2008–2012

2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 0,97 1,07 1,31 1,49 1,48 -0,4 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,97 1,07 1,31 1,49 1,48 -0,4 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, € 0,66 1,03 1,26 1,10 1,23 +12,1 %
Osakekohtainen oma pääoma, € 2,97 3,11 3,32 3,55 3,63 +2,2 %
Osingonjako, milj € 133,9 141,0 168,9 183,1 183,2¹ +0,1 %
Osingonjakosuhde, % 97,9 % 93,5 % 91,6 % 87,2 % 87,8 %¹
Osakekohtainen osinko, € 0,95 1,00 1,20 1,30 1,30¹
Pääoman palautus käyttörahastosta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, € 0,10 0,06 0,12
A-osake


Osakemäärä 31.12., kpl 51 440 668 51 340 668 47 563 565 44 993 218 43 267 218

Efektiivinen osinkotuotto, % 7,9 % 6,6 % 7,3 % 8,6 % 5,9 %¹

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 12,37 14,07 12,52 10,19 14,90

Päätöskurssi 31.12., € 12,00 15,06 16,40 15,18 22,05

Kauden alin kurssi, € 10,50 10,42 12,21 13,10 13,31

Kauden keskikurssi, € 12,98 12,65 15,13 16,09 16,82

Kauden ylin kurssi, € 16,40 15,75 17,82 18,05 22,57

Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl 2 508 3 816 7 780 4 586 4 055


Vaihdon osuus osakemäärästä, % 4,8 % 7,4 % 15,8 % 9,9 % 9,1 %2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
B-osake


Osakemäärä 31.12., ilman omia osakkeita, kpl 89 492 324 89 637 130 93 177 609 95 850 856 97 664 619

Omat osakkeet 31.12., kpl 324 836 280 030 516 654 413 754 325 991

Osakemäärä 31.12., ml. omat osakkeet, kpl 89 817 160 89 917 160 93 694 263 96 264 610 97 990 610

Efektiivinen osinkotuotto, % 7,9 % 6,6 % 7,3 % 8,6 % 5,9 %¹

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 12,44 14,07 12,50 10,10 14,99

Päätöskurssi 31.12., € 12,07 15,05 16,37 15,05 22,18

Kauden alin kurssi, € 10,30 10,35 13,20 13,19 13,31

Kauden keskikurssi, € 12,85 12,21 15,10 16,09 16,26

Kauden ylin kurssi, € 16,44 15,34 17,88 18,14 22,74

Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl 73 719 84 569 93 247 77 594 84 056


Vaihdon osuus osakemäärästä, % 82,6 % 94,1 % 101,2 % 81,8 % 86,9 %
Osakkeita yhteensä 31.12., kpl 141 257 828 141 257 828 141 257 828 141 257 828 141 257 828

Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman omia osakkeita, kpl 141 002 721 140 969 942 140 917 406 140 827 159 140 914 572
Osakkeiden kokonaisvaihto, % koko osakemäärästä 54,1 % 62,6 % 71,5 % 58,2 % 62,4 %
Osakekannan markkina-arvo 31.12. ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. € 1 697,5 2 122,2 2 305,4 2 125,6 3 120,2

¹ Vuoden 2012 osakekohtainen osinko 1,30 euroa on hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

 

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain


milj. € 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
Lääkeliiketoiminta 188,5 210,6 252,2 287,6 288,9 +0,5 %
Diagnostiikkaliiketoiminta 6,1 5,6 6,1 4,9 2,6 -46,9 %
Konsernierät -9,6 -9,2 -4,1 -9,5 -10,6 +10,7 %
Konserni yhteensä 185,0 207,0 254,2 282,9 280,9 -0,7 %

Lääkeliiketoiminnan avainlukuja


milj. € 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
Liikevaihto 667,6 728,5 806,2 870,6 928,9 +6,7 %
Liikevoitto 188,5 210,6 252,2 287,6 288,9 +0,5 %

% liikevaihdosta 28,2 % 28,9 % 31,3 % 33,0 % 31,1 %
T&K-kulut 85,4 89,4 79,5 81,1 96,6 +19,1 %

% liikevaihdosta 12,8 % 12,3 % 9,9 % 9,3 % 10,4 %
Investoinnit 53,3 57,6 36,2 38,8 42,0 +8,4 %

% liikevaihdosta 8,0 % 7,9 % 4,5 % 4,5 % 4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 307,5 346,5 397,1 421,1 429,0 +1,9 %
Varat 466,8 504,0 527,7 597,5 628,5 +5,2 %
Velat 77,0 101,7 102,1 132,2 127,3 -3,7 %
Henkilömäärä kauden lopussa 2 995 2 829 2 802 3 079 3 123 +1,4 %

Kymmenen myydyintä lääkevalmistetta


milj. €

2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
Stalevo®, Comtess® ja Comtan® Parkinsonin tauti
208,5 234,9 252,7 266,7 250,1 -6,2 %
Precedex® Tehohoitorauhoite
9,6 14,6 27,2 33,0 45,3 +37,5 %
Simdax® Sydämen vajaatoiminta
17,3 29,4 39,9 44,0 43,6 -0,9 %
Easyhaler®-tuoteperhe Astma, keuhkoahtaumatauti
22,2 24,9 28,1 30,5 26,8 -12,1 %
Burana® Tulehdus, kipu
19,4 19,9 21,5 23,5 23,3 -0,6 %
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® Eläinrauhoitteet
24,6 19,3 24,2 23,2 22,8 -1,9 %
Geneeriset entakaponi-tuotteet Parkinsonin tauti
0,3 17,0
Marevan® Verenohennus
10,1 11,2 13,1 15,6 15,8 +1,1 %
Divina®-sarja Vaihdevuosioireet
14,7 13,2 13,3 13,2 15,5 +17,2 %
dexdor® Tehohoitorauhoite
0,9 13,0
Yhteensä

326,5 367,4 419,9 450,9 473,2 +5,0 %

Osuus lääkeliikevaihdosta, %

49 % 50 % 52 % 52 % 51 %

Diagnostiikkaliiketoiminnan avainlukuja


milj. € 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
Liikevaihto 45,0 45,2 46,1 49,5 54,1 +9,3 %
Liikevoitto 6,1 5,6 6,1 4,9 2,6 -46,9 %

% liikevaihdosta 13,6 % 12,3 % 13,3 % 9,9 % 4,8 %
T&K-kulut 4,8 5,9 6,0 6,4 8,3 +29,2 %

% liikevaihdosta 10,6 % 13,0 % 13,1 % 12,9 % 15,3 %
Investoinnit 2,8 2,5 2,5 10,4 4,2 -60,1 %

% liikevaihdosta 6,2 % 5,6 % 5,5 % 21,1 % 7,7 %
Varat 28,2 30,3 34,2 44,4 47,3 +6,5 %
Velat 8,0 9,4 9,1 17,4 16,2 -6,6 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa 287 291 302 322 340 +5,5 %
Liikevaihto vuosineljänneksittäin


milj. € 1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/11 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 2012
Lääkeliiketoiminta 231,0 215,9 199,8 223,8 232,5 220,1 234,2 242,1 928,9
Diagnostiikkaliiketoiminta 13,7 11,7 11,3 12,9 15,5 13,4 12,1 13,1 54,1
Konsernierät -0,6 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,5 -0,8 -2,7
Konserni yhteensä 244,1 227,0 210,7 236,1 247,4 232,8 245,8 254,4 980,4

Liikevoitto vuosineljänneksittäin


milj. € 1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/11 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 2012
Lääkeliiketoiminta 92,3 67,1 66,8 61,4 79,4 68,1 78,6 62,8 288,9
Diagnostiikkaliiketoiminta 2,8 0,7 0,8 0,7 2,5 0,5 0,0 -0,5 2,6
Konsernierät -2,1 -2,7 -2,1 -2,5 -2,7 -2,7 -2,3 -2,9 -10,6
Konserni yhteensä 92,9 65,1 65,4 59,6 79,3 66,0 76,3 59,4 280,9

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma vuosineljänneksittäin


milj. € 1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/11 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 2012
Suomi 59,1 59,8 60,1 61,7 64,0 62,7 63,3 67,3 257,3
Skandinavia 33,4 30,3 28,1 28,5 32,4 30,3 30,3 33,3 126,3
Muu Eurooppa 80,2 77,2 71,5 79,6 78,7 79,2 76,5 68,1 302,5
Pohjois-Amerikka 38,7 29,2 24,0 36,0 38,4 30,4 27,1 54,7 150,7
Muut maat 32,8 30,6 26,9 30,3 33,9 30,2 48,6 31,0 143,7
Konserni yhteensä 244,1 227,0 210,7 236,1 247,4 232,8 245,8 254,4 980,4