Rahoituslaskelma


milj. €
2012 2011
Liikevoitto
237,9 239,9
Poistot ja arvonalentumiset
30,4 32,7
Muut oikaisut
1,0 3,1
Oikaisut liikevoittoon yhteensä
31,4 35,8
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos
12,6 -36,7
Vaihto-omaisuuden muutos
-21,8 -19,2
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
-18,6 7,9
Käyttöpääoman muutos yhteensä¹
-27,7 -48,0
Maksetut korot
-6,5 -6,5
Saadut osingot²
9,8 11,7
Saadut korot²
4,6 4,6
Maksetut verot
-60,5 -71,9
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä
188,9 165,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
-6,3 -10,9
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
-32,1 -17,0
Aineettomien hyödykkeiden myynnit
0,0
Aineellisten hyödykkeiden myynnit
1,2 0,9
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin
-0,0 -0,0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet
0,3
Investoinnit osakkuusyhtiöosakkeisiin

-0,0
Muiden sijoitusten myynnit
0,6
Myönnetyt lainat
-0,0 -8,4
Lainasaamisten takaisinmaksut
1,2 1,6
Investointien rahavirta yhteensä
-35,4 -33,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot
13,8 3,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
-1,1 -2,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot
75,0 19,1
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
-26,4 -40,1
Maksetut osingot ja muu voitonjako
-200,1 -177,5
Saadut konserniavustukset
10,5 12,5
Rahoituksen rahavirta yhteensä
-128,2 -184,6
milj. €
2012 2011
Rahavarojen muutos
25,3 -52,7
Rahavarat 1.1.³
94,4 147,1
Rahavarojen muutos
25,3 -52,7
Rahavarat 31.12.³
119,8 94,4
¹ Emoyhtiön ja sen kotimaisten tytäryhtiöiden välisten lyhytaikaisten lainojen ja saamisten muutokset sisältyvät bruttomääräisinä emoyhtiön käyttöpääoman muutokseen.


² Tytäryhtiöiden maksamat osingot ja korot sisältyvät emoyhtiön liiketoiminnan rahavirtaan.


³ Rahavarat sisältävät rahojen ja pankkisaamisten lisäksi likvidit arvopaperit, joiden arvon vaihteluun on erittäin vähäinen riski.