Tase


Vastaavaa


milj. €, 31.12. Liitetieto 2012 2011
Aineettomat oikeudet
47,5 55,8
Muut pitkävaikutteiset menot
4,2 4,6
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 9 51,7 60,4
Maa-alueet
3,7 3,7
Rakennukset ja rakennelmat
73,1 69,9
Koneet ja kalusto
61,7 57,2
Muut aineelliset hyödykkeet
0,6 0,6
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
14,9 8,9
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 10 154,0 140,3
Osuudet saman konsernin yrityksissä
89,5 90,5
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
2,2 2,2
Muut sijoitukset
0,8 1,3
Sijoitukset yhteensä 11 92,5 94,1
Pysyvät vastaavat yhteensä
298,1 294,8
Vaihto-omaisuus 12 127,6 105,8
Pitkäaikaiset saamiset 13 0,2 0,4
Myyntisaamiset 14 134,2 140,0
Muut lyhytaikaiset saamiset 14 40,1 36,2
Rahoitusarvopaperit 15 15,0 70,3
Rahat ja pankkisaamiset
104,8 24,1
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
421,9 376,9
Vastaavaa yhteensä
720,0 671,6

Vastattavaa


milj. €, 31.12. Liitetieto 2012 2011
Osakepääoma
92,2 92,2
Käyvän arvon rahasto
-0,3 -0,0
Käyttörahasto
0,5 0,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
0,9 17,8
Kertyneet voittovarat
47,5 32,4
Tilikauden voitto
197,7 197,0
Oma pääoma yhteensä 16 338,5 339,9
Tilinpäätössiirtojen kertymä 17 70,0 72,2
Pakolliset varaukset 18 0,7 0,9
Lainat rahoituslaitoksilta
106,0 64,1
Muut pitkäaikaiset velat
0,7 0,2
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 19 106,7 64,3
Ostovelat
56,0 63,6
Muut lyhytaikaiset velat
148,0 130,8
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 20 204,0 194,4
Vastattavaa yhteensä
720,0 671,6