10. Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet¹
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Yhteensä
milj. € 2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
Hankintameno 1.1.¹ 3,7 3,7
169,4 168,0
199,7 192,3
1,8 1,8
8,9 2,3
383,5 368,0
Lisäykset 0,0
5,6 1,4
12,8 10,2
0,0
11,8 8,4
30,2 20,0
Vähennykset -0,0
-0,1 -0,0
-10,3 -4,5


-10,4 -4,6
Siirrot tase-erien välillä
1,8 0,0
4,1 1,8

-5,9 -1,8

Hankintameno 31.12. 3,7 3,7
176,6 169,4
206,4 199,7
1,8 1,8
14,9 8,9
403,3 383,5


Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.¹
-99,5 -95,0
-142,5 -134,4
-1,1 -1,1

-243,2 -230,5
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
0,1 0,0
9,3 3,5


9,4 3,5
Tilikauden poistot
-4,1 -4,5
-11,4 -11,5
-0,0 -0,0

-15,6 -16,1
Arvonalennukset

-0,1


-0,1
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
-103,5 -99,5
-144,6 -142,5
-1,2 -1,1

-249,3 -243,2


Kirjanpitoarvo 1.1. 3,7 3,7
69,9 72,9
57,2 58,0
0,6 0,7
8,9 2,3
140,3 137,6
Kirjanpitoarvo 31.12. 3,7 3,7
73,1 69,9
61,7 57,2
0,6 0,6
14,9 8,9
154,0 140,3


Kokonais- ja sumupoistojen kertynyt erotus 1.1.
32,4 34,0
34,6 37,2
0,0 0,0

67,0 71,2
Poistoeron muutos, lisäys (+), vähennys (-)
-0,9 -1,7
-0,6 -2,6
-0,0 -0,0

-1,5 -4,2
Kertynyt erotus 31.12.
31,5 32,4
34,0 34,6
0,0 0,0

65,5 67,0


¹ Alkuarvoihin sisällytetään käyttöomaisuushyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika ei ole vielä päättynyt sekä loppuun poistetut käyttöomaisuushyödykkeet, jotka ovat edelleen liiketoiminnan käytössä. Kertyneet poistot lasketaan vastaavalla tavalla.


Tuotantokoneiden ja -laitteiden kirjanpitoarvo 31.12.2012 on 39,0 (2011: 32,7) miljoonaa euroa. Maa-alueiden hankintamenoon sisältyy arvonkorotuksia 0,1 (2011: 0,1) miljoonaa euroa ja rakennusten hankintamenoon 16,5 (2011: 16,5) miljoonaa euroa.