11. SijoituksetOsuudet saman konsernin yrityksissä
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Osuudet omistusyhteys- yrityksissä
Saamiset omistusyhteys- yrityksiltä¹
Muut osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset¹
Yhteensä
milj. € 2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
Hankintameno 1.1. 121,7 121,7
11,7 4,9
1,3 1,3
0,9 0,9
1,8 1,8
0,3 0,3
137,8 130,9
Lisäykset 0,0 0,0
0,0 8,4
0,00,0 8,4
Vähennykset


-1,1 -1,6


-1,3
-0,0

-2,4 -1,6
Kurssierot
0,0
0,0
Hankintameno 31.12. 121,7 121,7
10,6 11,7
1,3 1,3
0,9 0,9
0,5 1,8
0,3 0,3
135,4 137,8


Kertyneet arvonalentumiset 1.1. -40,0 -40,0
-2,9 -2,9
-0,8 -0,8

-43,7 -43,7
Muutos tilikauden aikana0,8
0,8
Kertyneet arvonalentumiset 31.12. -40,0 -40,0
-2,9 -2,9
-0,8

-42,9 -43,7
Kirjanpitoarvo 1.1. 81,7 81,7
8,8 2,1
1,3 1,3
0,9 0,9
1,0 1,0
0,3 0,3
94,1 87,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 81,7 81,7
7,8 8,8
1,3 1,3
0,9 0,9
0,5 1,0
0,3 0,3
92,5 94,1

¹ Saaminen omistusyhteysyritykseltä ja lainasaaminen ovat OYL:n mukaisia pääomalainasaamisia.