20. Lyhytaikainen vieras pääoma


milj. €, 31.12. 2012 2011
Lainat rahoituslaitoksilta 28,0 21,1
Saadut ennakot 0,2
Ostovelat 46,1 55,1
Velat saman konsernin yrityksille


Ostovelat 9,9 8,4

Muut velat 57,8 48,8

Siirtovelat 0,3 0,4
Yhteensä 68,0 57,6
Muut velat 10,8 10,1
Siirtovelat 51,1 50,2
Yhteensä
204,0 194,4
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät


milj. €, 31.12. 2012 2011
Osakekannustinjärjestelmästä aiheutuvat velat 3,1 1,0
Muut jaksotetut palkat henkilösivumenoineen 27,9 24,6
Tuloverovelka 6,3 5,4
Maksamattomat rojaltit 4,4 4,7
Maksamattomat hintaoikaisut 3,2 9,5
Maksamattomat alennukset 2,2 1,3
Maksamattomat tutkimuskulut 2,1 1,3
Maksamattomat korot 0,2 0,3
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 0,2 0,9
Muut siirtovelat 1,6 1,3
Yhteensä 51,1 50,2
Vieras pääoma sisältää


milj. €, 31.12. 2012 2011
Pitkäaikaisia korollisia velkoja 106,0 64,1
Pitkäaikaisia korottomia velkoja 0,7 0,2
Lyhytaikaisia korollisia velkoja 86,1 70,4
Lyhytaikaisia korottomia velkoja 117,9 123,9
Yhteensä 310,7 258,6