4. Liiketoiminnan kulut ja poistot


Liiketoiminnan kulut


milj. € 2012 2011
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -11,8 -15,8
Valmistus omaan käyttöön -3,7 -1,2
Materiaalit ja palvelut


Ostot tilikauden aikana 210,0 186,4

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -10,0 -3,4

Ulkopuoliset palvelut 36,2 38,6
Yhteensä 236,2 221,6
Henkilöstökulut


Palkat ja palkkiot 106,1 96,1

Eläkekulut 17,1 16,0

Osakekannustinjärjestelmä 4,9 1,1

Muut henkilösivukulut 7,3 6,5
Yhteensä 135,4 119,6
Liiketoiminnan muut kulut 196,9 174,5
Yhteensä
553,0 498,7
Sähköjohdannaisten tehoton osuus tilikaudella 0,6 (2011: 0,2) miljoonaa euroa sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin. Vapaaehtoiset henkilösivukulut sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.


Tilintarkastajan palkkiot


milj. € 2012 2011
Tilintarkastuspalkkiot 0,1 0,1
Tilintarkastuslain 1§:n 1 mom. 2 kohdassa mainitut toimeksiannot 0,0 0,0
Veroneuvonta 0,1 0,1
Muut palvelut 0,0 0,1
Yhteensä 0,2 0,3

Poistot ja arvonalentumiset


milj. € 2012 2011
Arvonalentumiset 3,8 6,4
Muut poistot 26,6 26,3
Yhteensä 30,4 32,7
Tilikauden poistot tase-erittäin on esitetty taseen liitetiedoissa 9-10.


Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista on esitetty tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.


Palveluksessa oleva henkilöstö keskimäärin2012 2011
Palveluksessa oleva henkilöstö keskimäärin tilikaudella 2 267 2 148
Osakeperusteiset maksut


Konsernilla on konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2010 ja kalenterivuodet 2010–2012. Vuonna 2011 alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2011 ja kalenterivuodet 2011–2013 ja vuonna 2012 kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2012 ja kalenterivuodet 2012–2014. Kaikille ansaintajaksoille osallistuminen ja ansaintajaksoilta palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö omistaa yhtiön osakkeita hallituksen päätöksen mukaisesti. Järjestelmän palkkio yhden kalenterivuoden mittaisilla jaksoilla 2010, 2011 ja 2012 on perustunut ja perustuu Orion-konsernin tuloksen kehittymiseen sekä edellä mainitun osallistumisedellytyksen täyttämiseen ja ansaintajaksoilta 2010–2012, 2011–2013 ja 2012–2014 Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon.


Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana ansaintajaksolta 2012 vuonna 2013, ansaintajaksolta 2010–2012 vuonna 2013, ansaintajaksolta 2011–2013 vuonna 2014 ja ansaintajaksolta 2012–2014 vuonna 2015. Palkkio ansaintajaksolta 2010 on maksettu osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana vuonna 2011. Palkkio ansaintajaksolta 2011 on maksettu osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana vuonna 2012. Järjestelmään liittyy sitouttamisjakso, jonka aikana järjestelmän perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa.


Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.