9. Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Yhteensä
milj. € 2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
Hankintameno 1.1.¹ 119,9 115,1
68,3 68,3
52,5 50,5
240,6 233,9
Lisäykset 4,8 7,9

1,3 2,0
6,1 9,9
Vähennykset -4,8 -3,1

-0,0
-4,8 -3,1
Hankintameno 31.12. 119,9 119,9
68,3 68,3
53,8 52,5
242,0 240,6
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.¹ -64,1 -52,2
-68,3 -68,3
-47,9 -46,4
-180,2 -166,9
Vähennysten kertyneet poistot 4,8 3,1


4,8 3,1
Tilikauden poistot -9,3 -8,7

-1,7 -1,5
-11,0 -10,2
Arvonalennukset -3,8 -6,3


-3,8 -6,3
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. -72,4 -64,1
-68,3 -68,3
-49,6 -47,9
-190,3 -180,2


Kirjanpitoarvo 1.1. 55,8 62,9

4,6 4,0
60,4 67,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 47,5 55,8

4,2 4,6
51,7 60,4Kokonais- ja sumupoistojen kertynyt erotus 1.1. 4,2 3,2

1,1 0,3
5,2 3,5
Poistoeron muutos, lisäys (+), vähennys (-) -0,4 1,0

-0,2 0,7
-0,7 1,7
Kertynyt erotus 31.12. 3,7 4,2

0,8 1,1
4,6 5,2
¹ Alkuarvoihin sisällytetään käyttöomaisuushyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika ei ole vielä päättynyt sekä loppuun poistetut käyttöomaisuushyödykkeet, jotka ovat edelleen liiketoiminnan käytössä. Kertyneet poistot lasketaan vastaavalla tavalla.