Orion Oyj:n hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä tilikaudelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 246 624 622,55 euroa, josta tilikauden voittoa on

197 740 936,54 euroa.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista

- jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 931 837 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 183 211 388,10 euroa
   
- lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun
yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen
päätöksen mukaisesti
250 000,00 euroa
   
- omaan pääomaan jätettäisiin 63 163 234,45 euroa


  246 624 622,55 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

 

Hannu Syrjänen         Jukka Ylppö              Sirpa Jalkanen        
Puheenjohtaja  Varapuheenjohtaja    
     
Eero Karvonen  Timo Maasilta Heikki Westerlund
     
Timo Lappalainen     
Toimitusjohtaja    

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.