Konsernin tunnusluvut

Orionin tunnuslukuja 2008–2012
2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
Liikevaihto, milj. € 710,7 771,5 849,9 917,9 980,4 +6,8 %
Ulkomaantoiminta, milj. € 493,6 548,2 620,7 677,2 723,1 +6,8 %

% liikevaihdosta 69,4 % 71,1 % 73,0 % 73,8 % 73,8 %
Liikevoitto, milj. € 185,0 207,0 254,2 282,9 280,9 -0,7 %

% liikevaihdosta 26,0 % 26,8 % 29,9 % 30,8 % 28,7 %
Voitto ennen veroja, milj. € 184,2 203,7 252,6 282,0 279,3 -0,9 %

% liikevaihdosta 25,9 % 26,4 % 29,7 % 30,7 % 28,5 %
Tuloverot, milj. € 47,8 52,3 67,9 72,4 70,4 -2,8 %
T&K-kulut, milj. € 90,0 95,2 85,5 87,5 104,8 +19,8 %

% liikevaihdosta 12,7 % 12,3 % 10,1 % 9,5 % 10,7 %
Investoinnit, milj. € 56,8 60,4 39,2 49,5 46,8 -5,3 %

% liikevaihdosta 8,0 % 7,8 % 4,6 % 5,4 % 4,8 %
Taseen loppusumma, milj. € 695,5 727,1 745,8 779,1 836,9 +7,4 %
Omavaraisuusaste, % 60,2 % 60,6 % 62,7 % 64,2 % 61,1 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -7,1 % -8,9 % -12,2 % -6,9 % -1,7 %
Korollinen vieras pääoma, milj. € 146,3 131,5 110,0 88,7 136,7 +54,1 %
Koroton vieras pääoma, milj. € 130,6 156,5 168,4 190,5 189,0 -0,8 %
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. € 176,1 170,5 167,2 123,0 145,2 +18,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 38,5 % 37,4 % 45,0 % 49,4 % 46,2 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 32,1 % 35,3 % 40,7 % 43,3 % 41,3 %
Henkilömäärä kauden lopussa, hlöä 3 309 3 147 3 131 3 425 3 486 +1,8 %
Henkilömäärä kaudella keskimäärin, hlöä 3 270 3 192 3 137 3 328 3 495 +5,0 %
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. € 170,9 171,4 170,3 186,0 212,1 +14,0 %

Orionin osakekohtaisia tunnuslukuja 2008–2012

2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 0,97 1,07 1,31 1,49 1,48 -0,4 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,97 1,07 1,31 1,49 1,48 -0,4 %
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, € 0,66 1,03 1,26 1,10 1,23 +12,1 %
Osakekohtainen oma pääoma, € 2,97 3,11 3,32 3,55 3,63 +2,2 %
Osingonjako, milj € 133,9 141,0 168,9 183,1 183,2¹ +0,1 %
Osingonjakosuhde, % 97,9 % 93,5 % 91,6 % 87,2 % 87,8 %¹
Osakekohtainen osinko, € 0,95 1,00 1,20 1,30 1,30¹
Pääoman palautus käyttörahastosta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, € 0,10 0,06 0,12
A-osake


Osakemäärä 31.12., kpl 51 440 668 51 340 668 47 563 565 44 993 218 43 267 218

Efektiivinen osinkotuotto, % 7,9 % 6,6 % 7,3 % 8,6 % 5,9 %¹

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 12,37 14,07 12,52 10,19 14,90

Päätöskurssi 31.12., € 12,00 15,06 16,40 15,18 22,05

Kauden alin kurssi, € 10,50 10,42 12,21 13,10 13,31

Kauden keskikurssi, € 12,98 12,65 15,13 16,09 16,82

Kauden ylin kurssi, € 16,40 15,75 17,82 18,05 22,57

Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl 2 508 3 816 7 780 4 586 4 055


Vaihdon osuus osakemäärästä, % 4,8 % 7,4 % 15,8 % 9,9 % 9,1 %2008 2009 2010 2011 2012 Muutos %
B-osake


Osakemäärä 31.12., ilman omia osakkeita, kpl 89 492 324 89 637 130 93 177 609 95 850 856 97 664 619

Omat osakkeet 31.12., kpl 324 836 280 030 516 654 413 754 325 991

Osakemäärä 31.12., ml. omat osakkeet, kpl 89 817 160 89 917 160 93 694 263 96 264 610 97 990 610

Efektiivinen osinkotuotto, % 7,9 % 6,6 % 7,3 % 8,6 % 5,9 %¹

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 12,44 14,07 12,50 10,10 14,99

Päätöskurssi 31.12., € 12,07 15,05 16,37 15,05 22,18

Kauden alin kurssi, € 10,30 10,35 13,20 13,19 13,31

Kauden keskikurssi, € 12,85 12,21 15,10 16,09 16,26

Kauden ylin kurssi, € 16,44 15,34 17,88 18,14 22,74

Vaihdettu osakemäärä, 1 000 kpl 73 719 84 569 93 247 77 594 84 056


Vaihdon osuus osakemäärästä, % 82,6 % 94,1 % 101,2 % 81,8 % 86,9 %
Osakkeita yhteensä 31.12., kpl 141 257 828 141 257 828 141 257 828 141 257 828 141 257 828

Osakemäärä kaudella keskimäärin ilman omia osakkeita, kpl 141 002 721 140 969 942 140 917 406 140 827 159 140 914 572
Osakkeiden kokonaisvaihto, % koko osakemäärästä 54,1 % 62,6 % 71,5 % 58,2 % 62,4 %
Osakekannan markkina-arvo 31.12. ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. € 1 697,5 2 122,2 2 305,4 2 125,6 3 120,2

¹ Vuoden 2012 osakekohtainen osinko 1,30 euroa on hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.