Konsernitilinpäätös (IFRS)


Konsernin laaja tuloslaskelma


milj. € Liitetieto 2012 2011
Liikevaihto 1 980,4 917,9
Myytyjen suoritteiden kulut
-350,0 -305,1
Bruttokate
630,4 612,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2 6,3 3,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3, 4 -205,7 -204,8
Tutkimus- ja kehityskulut 3, 4 -104,8 -87,5
Hallinnon kulut 3, 4 -45,3 -40,6
Liikevoitto
280,9 282,9
Rahoitustuotot 5 4,9 5,0
Rahoituskulut 5 -6,6 -6,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,1 0,0
Voitto ennen veroja
279,3 282,0
Tuloverot 6 -70,4 -72,4
Tilikauden voitto
208,9 209,5
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA

Rahavirran suojauksen arvonmuutos
-0,2 -1,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos
0,3 -0,3
Muuntoerot
1,1 0,6
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,1 -1,1
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna
210,1 208,4
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN


Emoyhtiön omistajille
208,9 209,5
Määräysvallattomille omistajille
0,0 0,0
milj. € Liitetieto 2012 2011
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN


Emoyhtiön omistajille
210,1 208,4
Määräysvallattomille omistajille
0,0 0,0
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € ¹ 7 1,48 1,49
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € ¹ 7 1,48 1,49
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
40,0 42,5
Palkat ja muut henkilöstökulut
212,1 186,0
¹ Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.


Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.