Konsernin rahavirtalaskelma


milj. € Liitetieto 2012 2011
Liikevoitto
280,9 282,9
Poistot ja arvonalentumiset 3 40,0 42,5
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset
-0,3 0,1
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot
-0,5 0,1
Eläkesaamisen ja -velvoitteen muutos 12 -2,4 -6,0
Varausten muutos 19 -0,1 -0,2
Muut oikaisut
2,2 2,5
Oikaisut liikevoittoon yhteensä
38,9 39,0
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
-0,2 -50,1
Vaihto-omaisuuden muutos
-27,8 -20,4
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
-0,9 27,9
Käyttöpääoman muutos yhteensä
-28,9 -42,6
Maksetut korot
-6,1 -6,2
Saadut korot
4,9 5,0
Saadut osingot
0,0 0,1
Maksetut verot 6 -68,6 -79,3
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä
221,0 198,9
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 8 -42,4 -25,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 9 -6,7 -19,9
Osakkuusyrityksen hankinta
-0,0
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
0,3
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 8 2,0 1,2
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 9 -0,0 0,0
Investointien rahavirta yhteensä
-47,1 -43,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot 20 1,0 0,8
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 20 -2,2 -2,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot 20 75,0 19,1
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 20 -26,4 -40,1
Maksetut osingot ja muu voitonjako 18 -199,9 -177,5
Rahoituksen rahavirta yhteensä
-152,4 -199,7
milj. € Liitetieto 2012 2011
Rahavarojen muutos
21,5 -44,7
Rahavarat 1.1. 17 123,0 167,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
0,8 0,5
Rahavarojen muutos
21,5 -44,7
Rahavarat 31.12. 17 145,2 123,0
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.