Konsernitase


Varat


milj. €, 31.12. Liitetieto 2012 2011
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 205,3 190,7
Liikearvo 9 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 9 58,0 66,6
Muut aineettomat hyödykkeet 9 4,3 4,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 10 1,4 1,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 0,5 1,1
Eläkesaaminen 12 39,6 37,4
Laskennalliset verosaamiset 13 2,0 1,4
Muut pitkäaikaiset saamiset 14 1,6 1,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä
326,2 318,6
Vaihto-omaisuus 15 179,2 151,4
Myyntisaamiset 16 151,5 155,3
Muut saamiset 16 34,8 30,8
Rahavarat 17 145,2 123,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä
510,7 460,5
Varat yhteensä
836,9 779,1

Oma pääoma ja velat


milj. €, 31.12. Liitetieto 2012 2011
Osakepääoma
92,2 92,2
Käyttörahasto
0,5 0,5
Muut rahastot
0,8 17,6
Kertyneet voittovarat
417,7 389,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
511,2 499,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet
0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 18 511,3 500,0
Laskennalliset verovelat 13 43,1 42,2
Eläkevelvoitteet 12 0,3 0,5
Varaukset 19 0,1 0,3
Pitkäaikaiset korolliset velat 20 107,4 66,0
Muut pitkäaikaiset velat 21 0,8 0,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä
151,8 109,3
Ostovelat 22 59,3 66,3
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
8,0 6,4
Muut lyhytaikaiset velat 22 77,4 74,5
Varaukset 19 0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 20 29,3 22,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä
173,9 169,9
Velat yhteensä
325,7 279,1
Oma pääoma ja velat yhteensä
836,9 779,1
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.