Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Yleiset tiedot

Orion Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo ja rekisteröity osoite Orionintie 1, 02200 Espoo. Orion Oyj tytäryhtiöineen kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä globaaleille markkinoille.

Orion-konsernin ensimmäinen tilikausi oli 1.7. – 31.12.2006, koska konserni syntyi 1.7.2006 sitä edeltäneen Orion-konsernin jakauduttua lääke- ja diagnostiikkaliiketoimintaan sekä tukkukauppaliiketoimintaan. Orion Oyj on listattuna Nasdaq OMX Helsingissä. Kaupankäynti Orion Oyj:n osakkeilla alkoi 3.7.2006.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 5.2.2013 hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on mahdollisuus myös muuttaa tilinpäätöstä. Verkkovuosikertomus on nähtävillä internetosoitteessa www.orion.fi ja jäljennös tilinpäätöksestä on saatavissa Orion Oyj:n pääkonttorista osoitteesta Orionintie 1, 02200 Espoo.

Laatimisperiaatteet

1. Toimintasegmentit

2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

3. Poistot ja arvonalentumiset

4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja tilintarkastajan palkkiot

5. Rahoitustuotot ja -kulut

6. Tuloverot

7. Osakekohtainen tulos ja osinko

8. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

9. Aineettomat hyödykkeet

10. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä

11. Myytävissä olevat rahoitusvarat

12. Eläkesaamiset ja -velvoitteet

13. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

14. Muut pitkäaikaiset saamiset

15. Vaihto-omaisuus

16. Myyntisaamiset ja muut saamiset

17. Rahavarat

18. Oma pääoma

19. Varaukset

20. Korolliset velat

21. Muut pitkäaikaiset velat

22. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

23. Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin

24. Rahoitusriskien hallinta

25. Ehdolliset velat

26. Johdannaissopimukset

27. Muut vuokrasopimukset

28. Konserniyritykset

29. Lähipiiritapahtumat

30. Tilikauden jälkeiset tapahtumat

 

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.