12. Eläkesaamiset ja -velvoitteet


Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen tasearvojen määräytyminen

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12.

2012 2012 2011 2011
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 217,4 6,8 215,4 6,2
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -255,7 -6,1 -220,3 -5,4
Ylijäämä (-) / Alijäämä (+) -38,3 0,7 -4,9 0,8
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo
0,8
0,8
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) -1,3 -1,1 -32,5 -1,1
Nettomääräinen saaminen (-) / velka (+) taseessa -39,6 0,3 -37,4 0,5Määrät taseessa

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12.

2012 2012 2011 2011
Velat


0,6
0,8
Saaminen

-39,6 -0,3 -37,4 -0,2
Nettomääräinen saaminen (-) / velka (+) taseessa -39,6 0,3 -37,4 0,5Tuloslaskelman etuuspohjaiset eläkekulut
Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2012 2012 2011 2011
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 3,9 0,5 3,8 0,4
Korkomenot

10,0 0,3 9,6 0,3
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -13,2 -0,3 -14,4 -0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) 0,4 0,1 -1,7 0,0
Eläkekulu (+) / tuotto (-) tuloslaskelmassa 1,0 0,6 -2,6 0,4Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto oli 37,4 (2011: -19,5) miljoonaa euroa vuonna 2012.

Etuuspohjaiset eläkekulut toiminnoittain
Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2012 2012 2011 2011
Myytyjen suoritteiden kulut

0,3
-0,8
Myynti ja markkinointi

0,2 0,2 -0,5 0,1
Tutkimus ja kehitys

0,4
-1,0
Hallinto

0,2 0,4 -0,4 0,3
Eläkekulu (+) / tuotto (-) tuloslaskelmassa 1,0 0,6 -2,6 0,4Velvoitteen nykyarvon muutokset
Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2012 2012 2011 2011
Velvoite tilikauden alussa

215,4 7,0 207,0 6,2
Työsuorituksesta johtuvat menot

3,9 0,5 3,8 0,4
Korkomenot

10,0 0,3 9,6 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) -6,9 -0,0 0,0 0,5
Kurssierot


0,2
0,1
Maksetut etuudet

-4,9 -0,3 -5,1 -0,4
Velvoite tilikauden lopussa

217,4 7,6 215,4 7,0Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2012 2012 2011 2011
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot tilikauden alussa 220,3 5,4 241,6 5,1
Varojen odotettu tuotto

13,2 0,3 14,4 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-) 24,0 0,0 -33,8 -0,4
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn 3,2 0,6 3,2 0,6
Kurssierot


0,0
0,1
Maksetut etuudet

-4,9 -0,2 -5,1 -0,3
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot tilikauden lopussa 255,7 6,1 220,3 5,4

Orionin Eläkesäätiön kautta toteutettuun järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen jakautuminen omaisuusryhmiin, prosenttiosuutena järjestelyyn kuuluvien kaikkien varojen käyvistä arvoista


%2012 2011
Eurooppalaiset osakkeet42 % 36 %
Pohjoisamerikkalaiset osakkeet 1 %
Osakkeet kehittyvillä markkinoilla 9 % 9 %
Joukkovelkakirjalainat37 % 41 %
Kiinteistöt4 % 2 %
Sijoitus- ja yritystodistukset4 % 7 %
Muut erät3 % 5 %
Yhteensä100 % 100 %Muissa järjestelyissä varat ovat vakuutusyhtiöiden vastuulla eikä varojen jakautumista ole mahdollista esittää omaisuusryhmittäin.


Eläkesäätiön varoihin sisältyy vuonna 2012 emoyhtiö Orion Oyj:n osakkeita käyvältä arvoltaan 36,3 (2011: 24,9) miljoonaa euroa, joka on 14,2 % (2011: 10,6 %) järjestelyyn kuuluvista varoista.


Orionin Eläkesäätiössä käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset


%2012 2011
Diskonttauskorko4,0 % 4,6 %
Inflaatioaste2,0 % 2,0 %
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto 6,0 % 6,0 %
Tuleva palkankorotusolettamus2,0 % – 2,5 % 2,0 %
Tuleva eläkkeiden korotusolettamus1,2 % – 2,3 % 2,1 % – 2,7 %Eläkesäätiössä pyritään sijoitusjakaumaan, joka hajauttaa eri omaisuuslajien riskiä pitkällä aikavälillä. Merkittävin osa varoista on sijoitettu osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin.


Sijoitustoiminnan tuloksellisuutta on arvioitu eläkesäätiön kokonaisvarojen näkökulmasta ja ensisijaisesti pitkällä aikavälillä. Sijoitusten tuottotavoitteet on asetettu sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Tavoitteena on saada järjestelyyn kuuluville varoille 6 %:n tuotto pitkällä aikavälillä.

Määrät tilikaudelta ja neljältä edelliseltä tilikaudelta


Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12. 2012 2012 2011 2011 2010 2010
Velvoitteen nykyarvo 217,4 7,5 215,4 7,0 207,0 6,2
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -255,7 -6,1 -220,3 -5,4 -241,6 -5,1
Ylijäämä (-) / Alijäämä (+) -38,3 1,4 -4,9 1,6 -34,7 1,0Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden velkoihin, voitot (-) / tappiot (+) -0,7 0,1 -0,1 -0,1 6,0 0,0
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden varoihin, voitot (+) / tappiot (-) 24,0 0,1 -33,8 -0,3 19,8 0,1

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12.

2009 2009 2008 2008
Velvoitteen nykyarvo

178,8 6,1 149,6 5,0
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo

-214,0 -4,5 -182,0 -3,7
Ylijäämä (-) / Alijäämä (+)

-35,2 1,5 -32,3 1,3Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden velkoihin, voitot (-) / tappiot (+)

-1,9 0,1 -0,9 0,5
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden varoihin, voitot (+) / tappiot (-)

28,1 0,2 -48,5 0,2Konserni ennakoi maksavansa eläkejärjestelyihin 18 miljoonaa euroa vuonna 2013, josta etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen osuus on 4 miljoonaa euroa.


Orionin Eläkesäätiön vastuuvelka 217,4 miljoonaa euroa on diskontattu 4 %:n diskonttauskorolla. Jos diskonttaus-korkoa muutetaan +/- 0,5 %-yksikköä, niin muutoksen vaikutus vastuuvelkaan on +19,1/-22,0 miljoonaa euroa.


IAS 19-standardi muuttuu 1.1.2013 alkaen. Muutoksen myötä muuttuu vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden käsittely IFRS-eläkekulujen laskennassa (ns. putki poistuu). Tällöin vuosittaiset vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot sekä vastuuvelan että varojen osalta kirjataan laajan tuloslaskelman kautta suoraan omaan pääomaan. Siirtymävaiheessa ennen vuoden 2011 loppua syntyneillä kumulatiivisilla (vuodet 2005 - 2011) vakuutusmatemaattisilla voitoilla ja tappioilla (-32,5 miljoonaa euroa) oikaistaan vuoden 2011 lopun omaa pääomaa. Vastaavasti vuoden 2012 vakuutusmatemaattisilla voitoilla ja tappioilla (33,9 miljoonaa euroa) oikaistaan vuoden 2012 lopun omaa pääomaa.


IAS 19 muutoksen myötä IFRS-eläkekuluja laskettaessa sijoitustoiminnan tuottoprosenttina käytetään diskonttauskorkoa. Arvioitujen ja toteutuneiden sijoitustuottojen erotus kohdistetaan jatkossa myös konsernin omaan pääomaan.

 


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.