13. Laskennalliset verosaamiset ja -velat


Laskennalliset verosaamiset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Eläkevelvoitteet 0,1 0,1
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 1,7 0,9
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 0,2 0,4
Yhteensä 2,0 1,4Laskennalliset verovelat


milj. €, 31.12. 2012 2011
Poistoero ja varaukset 24,0 24,6
Eläkesaaminen 9,7 9,2
Konserniyhdistelyn ja -eliminointien vaikutukset 0,4 0,4
Vaihto-omaisuuteen aktivoidut kulut 6,4 5,4
Muut veronalaiset tilapäiset erot 2,6 2,6
Yhteensä 43,1 42,2Laskennallisten verojen muutokset


milj. € 2012 2011
Eläkesaamiset ja -velvoitteet -0,6 -1,0
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 0,8 -0,4
Poistoero ja varaukset 0,6 2,7
Konserniyhdistelyn vaikutukset 0,1 0,1
Vaihto-omaisuuteen aktivoidut kulut -1,0 0,1
Vähennyskelpoiset tappiot ja muut jaksotuserot -0,1 -0,4
Yhteensä -0,3 1,1Konsernilla oli 31.12.2012 yhteensä 5,2 (2011: 5,2) miljoonaa euroa sellaisia väliaikaisia eroja, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. Saamiset liittyvät ulkomaisten tytäryhtiöiden vahvistettuihin tappioihin jotka eivät vanhene, mutta niihin sisältyvän verohyödyn realisoituminen ei ole todennäköistä.


Tilikauden aikana tuloveroja on kirjattu 0,0 miljoonaa euroa oman pääoman vähennykseksi (2011 kasvattanut omaa pääomaa 0,6 miljoonaa euroa) ja omassa pääomassa on 0,1 (2011: 0,1) miljoonaa euroa kirjattuja veroja.Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.