16. Myyntisaamiset ja muut saamisetKirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2012 2012 2011 2011
Myyntisaamiset 151,5 151,5 155,3 155,3
Tuloverosaamiset 1,4 1,4 1,3 1,3
Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,0 0,0 0,0 0,0
Siirtosaamiset 24,9 24,9 22,6 22,6
Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 0,7 0,7 0,2 0,2
Muut saamiset 7,7 7,7 6,6 6,6
Yhteensä 186,3 186,3 186,1 186,1

Muiden saamisten merkittävin erä on arvonlisäverosaamiset 3,2 (2011: 4,0) miljoonaa euroa.


Myyntisaamisten ikäjakaumaKirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2012 2012 2011 2011
Erääntymättömät 116,3 116,3 116,7 116,7
Erääntyneet 1–30 päivää 24,8 24,8 21,7 21,7
Erääntyneet 31–60 päivää 2,2 2,2 3,4 3,4
Erääntyneet 61–90 päivää 1,1 1,1 1,3 1,3
Erääntyneet yli 90 päivää 7,1 7,1 12,0 12,0
Yhteensä 151,5 151,5 155,3 155,3

Rahamarkkinasijoitukset ovat hankintahetkellä maturiteetiltaan yli 3 ja enintään 6 kuukautta. Myyntisaamisten ja muiden lyhytaikaisten saamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Myyntisaamisista ja muista saamisista tilikaudella kirjatut arvonalennukset olivat 0,3 (2011: 0,8) miljoonaa euroa.

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät


milj. €, 31.12.

2012 2011
Saamatta olevat rojaltit

15,9 7,7
Saamatta olevat tutkimuspalveluhyvitykset

1,4 1,7
Maksetut ennakkomaksut IT-palveluista

1,4 1,0
Sitouttamisjaksolle jaksotetut osakepalkkiot

1,0 1,2
Hinnanerokorvaukset

0,9 0,8
Saamatta olevat korvaukset

0,8 0,8
Saamatta olevat T&K -avustukset

0,5 0,7
Vakuutuskorvaussaaminen

4,6
Muut siirtosaamiset

3,0 4,0
Yhteensä

24,9 22,6

Siirtosaamisten lyhytaikaisuudesta johtuen kirjanpitoarvot eivät poikkea käyvistä arvoista.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.