18. Oma pääoma


Osakepääoman muutokset


Osakepääoma

A-osakkeita B-osakkeita Yhteensä milj. €
1.1.2011 osakkeita yhteensä 47 563 565 93 694 263 141 257 828 92,2
1.1.–31.12.2011 A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi -2 570 347 2 570 347

31.12.2011 osakkeita yhteensä 44 993 218 96 264 610 141 257 828 92,2
1.1.–31.12.2012 A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi -1 726 000 1 726 000

31.12.2012 osakkeita yhteensä 43 267 218 97 990 610 141 257 828 92,2
31.12.2012 yhtiön hallussa olevat omat osakkeet -325 991 -325 991
31.12.2012 osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita 43 267 218 97 664 619 140 931 837

31.12.2012 ääniä yhteensä ilman omia osakkeita 865 344 360 97 664 619 963 008 979

Orionilla oli 31.12.2012 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 43 267 218 (44 993 218) kappaletta ja B-osakkeita 97 990 610 (96 264 610) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Joulukuun 2012 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 325 991 (413 754) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 963 008 979 (995 715 216) ääntä.


Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.


Orionin osakkeilla ei ole nimellisarvoa. A- ja B-osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on noin 0,65 euroa osakkeelta.


Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.


Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.


Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärän puitteissa. Vuoden 2012 aikana osakkeita muunnettiin yhteensä 1 726 000 kappaletta.


Orionin yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien osakkeiden vähimmäismäärä on yksi (1) ja enimmäismäärä on 1 000 000 000 osaketta. Yhtiössä voi olla enintään 500 000 000 A-osaketta ja 1 000 000 000 B-osaketta.


Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Valtuutusta on käytetty liitetiedossa 4 kohdassa "Osakeperusteiset maksut" mainitulla tavalla. Hallituksella oli 31.12.2012 jäljellä valtuudet luovuttaa 309 337 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.


Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.


Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 1,30 euroa osakkeelta.

Ylikurssirahasto


milj. €

2012 2011
Ylikurssirahasto 1.1.

17,8
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

-17,8
Ylikurssirahasto 31.12.


Ylikurssirahastoon on kirjattu osakemerkinnän yhteydessä yhtiölle tullut osakkeen nimellisarvon ylittävä määrä niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain aikana.


Käyttörahasto


milj. €

2012 2011
Käyttörahasto 1.1.

0,5 8,9
Pääoman palautus

-8,5
Käyttörahasto 31.12.

0,5 0,5

Muut rahastot


milj. €

2012 2011
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

0,9 17,8
Vararahastot

0,2 0,2
Suojausrahasto

-0,2 -0,0
Käyvän arvon rahasto

-0,3
Yhteensä

0,8 17,6

Tilikaudella maksettiin yhtiökokouksen päätöksellä pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 16,9 miljoonaa euroa.


Suojausrahasto sisältää rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien kertyneet käypien arvojen muutosten tehokkaat osuudet.


Käyvän arvon rahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen kertyneet arvonmuutokset.


Muuntoerot


Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.


Osingot ja muu voitonjako


Tilikaudella 2012 osinkoa jaettiin 1,30 (2011: 1,20) euroa osakkeelta sekä pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,12 euroa osakkeelta (2011: 0,06 euroa osakkeelta). Lisäksi voittovaroista jaettiin lahjoituksina 0,3 (2011: 0,2) miljoonaa euroa.

 


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.