20. Korolliset velatKirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2012 2012 2011 2011
Lainat rahoituslaitoksilta 106,0 103,5 64,1 63,3
Rahoitusleasingvelat 1,5 1,7 1,9 2,2
Pitkäaikaiset yhteensä 107,4 105,2 66,0 65,5


Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2012 2012 2011 2011
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 28,0 29,0 21,1 19,8
Rahoitusleasingvelat 0,9 1,0 1,1 1,1
Muut korolliset velat 0,3 0,3 0,5 0,5
Lyhytaikaiset yhteensä 29,3 30,4 22,7 21,5

Muut korolliset lyhytaikaiset velat ovat lähinnä lainaa Tutkimussäätiöltä ja Tekes-lainojen lyhennyksiä.


Velkojen käypä arvo on määritetty diskonttaamalla tulevat ennakoidut kassavirrat nykyhetkeen käyttäen korkoa, joilla konserni saisi vastaavaa lainaa tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätöspäivän markkinakorot olivat 0,3–0,8 %, jonka päälle on diskonttauksessa lisätty yrityskohtainen marginaali.


Valtaosa korollisista veloista on euromääräisiä tai täysimääräisesti valuuttariskiltä suojattuja.


Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat


Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä


milj. €, 31.12.

2012 2011
Enintään yksi vuosi

1,0 1,2
Yli vuosi mutta enintään viisi vuotta

1,1 1,6
Yli viisi vuotta

0,5 0,6
Yhteensä

2,6 3,3

Vähimmäisvuokrien nykyarvo


milj. €, 31.12.

2012 2011
Enintään yksi vuosi

0,9 1,1
Yli vuosi mutta enintään viisi vuotta

1,0 1,3
Yli viisi vuotta

0,5 0,6
Vähimmäisvuokrien nykyarvo

2,4 3,0
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

0,3 0,4
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

2,6 3,3


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.