25. Ehdolliset velat


Vakuudet ja vastuusitoumukset


milj. €, 31.12. 2012 2011
Annetut vakuudet omista sitoumuksista

Annetut kiinteistökiinnitykset 41,0 41,0

josta Orionin Eläkesäätiölle annetut 9,0 9,0
Takaukset 1,5 1,6
Muut 0,3 0,3
Merkittävät oikeudelliset asiat


Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan


Orion kertoi 1.5.2012 saaneensa tiedon, että New Jerseyn alioikeus (United States District Court for the District of New Jersey) oli antanut päätöksensä Orionin ja Hospira, Inc. -yhtiön 4.9.2009 aloittamassa US-patentteja nrot 4,910,214 ja 6,716,867 koskevassa patenttiloukkausoikeudenkäynnissä. Vastaajina jutussa ovat Sandoz Inc., Sandoz International GmbH ja Sandoz Canada Inc. -yhtiöt (jäljempänä yhdessä "Sandoz").


Tuomioistuimen mukaan US-patentti nro 4,910,214 on pätevästi voimassa. Sandozilta kielletään geneeristen deksmedetomidiini-tuotteidensa kaupallinen valmistaminen, käyttäminen, myynti tai myyntiin tarjoaminen Yhdysvalloissa tai maahantuonti Yhdysvaltoihin siihen asti, kunnes patentin 4,910,214 voimassaolo päättyy, sisältäen mahdolliset patentin pidennykset. Lisäksi tuomioistuin määräsi, että Sandozin ANDA-myyntilupahakemuksen (Abbreviated New Drug Application) nro 91-465 voimaanastuminen ei voi tapahtua ennen kyseisen '214 patentin päättymistä, mahdolliset pidennykset sisältäen. Tuomioistuin totesi erikseen, että US-patentti nro 6,716,867 on puuttuvan keksinnöllisyyden vuoksi mitätön.


Orionin lisenssikumppani Hospira Inc. myy Precedex®-tuotetta Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla.


Orion ja Hospira sekä Sandoz ovat valittaneet päätöksestä muutoksenhakutuomioistuimeen.


Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceuticals Laboratories, Ltd -yhtiötä vastaan


Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Gland Pharma Ltd.


Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.


Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Juttu on jätetty lepäämään odottamaan edellä mainitun Sandoz-yhtiöitä vastaan olevan valitusprosessin päättymistä koskien patenttia 6,716,867.

Oikeudenkäynti Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiöitä vastaan


Orion kertoi 20.12.2012, että Orion Oyj ja Mylan Pharmaceuticals Inc. –yhtiö ovat solmineet keskenään sovintosopimuksen kiistassa, jossa Orion oli patenttiaan puolustaakseen haastanut Mylanin oikeuteen Yhdysvalloissa Mylanin jätettyä Orionin Comtan®-valmisteen geneeristä, annosvahvuudeltaan 200 mg:n versiota koskevan myyntilupahakemuksen.


Orion aloitti oikeudenkäynnin Mylania vastaan Yhdysvalloissa vuonna 2011. Sovintosopimuksen ehtojen mukaan Mylan voi tuoda Yhdysvaltain markkinoille Comtan-valmisteen geneerisen, annosvahvuudeltaan 200 mg:n version aikaisintaan 1.4.2013.


Edellyttäen, että tuomioistuin hyväksyy ratkaisun, oikeudenkäynti lopetetaan ja sen kohteena oleva Orionin US-patentti Nro 5,446,194 pysyy voimassa.


Lisäksi Orion Oyj on aloittanut 26.4.2012 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylania vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nrot 5,446,194, 6,500,867 ja 6,797,732.


Mylan hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneerisiä, annosvahvuudeltaan 12,5/50/200 mg:n; 18,75/75/200 mg:n; 25/100/200 mg:n; 31,25/125/200 mg:n; 37,5/150/200 mg:n ja 50/200/200 mg:n tablettivalmisteita, joissa vaikuttavina aineina ovat karbidopa, levodopa ja entakaponi samassa suhteessa kuin Orionin Stalevo® -nimisessä, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetussa alkuperälääkkeessä. Stalevo on tehostettu levodopahoito, jota Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella.

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.