27. Muut vuokrasopimukset


Konserni vuokralle ottajana


Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat


milj. €, 31.12. 2012 2011
Enintään vuosi 2,4 2,2
Yli vuosi mutta enintään viisi vuotta 4,1 2,3
Yhteensä 6,5 4,5



Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritetut vuokramenot tilikaudella 3,9 3,1



Muihin vuokrakuluihin sisältyy pääsääntöisesti kulut ulkomailla vuokratuista toimitiloista.


Konserni vuokralle antajana


Vuokratuotot on esitetty liitteessä 2. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut. Vuokratuotot sisältävät pääsääntöisesti henkilökunnalta ja ulkopuolisilta saatuja vuokria konsernin omistamista kiinteistöistä.


Konsernilla ei ole rahoitusleasingsopimuksia, joissa konserni olisi vuokralle antajana.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.