4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja tilintarkastajan palkkiot


milj. €

2012 2011
Palkat ja palkkiot

170,3 153,8

ELÄKEKULUTMaksupohjaiset järjestelyt

21,0 19,5
Etuuspohjaiset järjestelyt

1,7 -2,2

OSAKEKANNUSTINJÄRJESTELMÄOsakkeina toteutettavat

1,8 0,8
Rahana toteutettavat

3,4 1,1

Muut henkilösivukulut

14,0 13,1
Yhteensä

212,1 186,0

Henkilöstö keskimäärin

3 495 3 328

Segmenttikohtaiset henkilöstömäärät esitetään liitetiedossa 1. Toimintasegmentit.

Johdon työsuhde-etuudet esitetään kohdassa 29. Lähipiiritapahtumat.


Osakeperusteiset maksut


Konsernilla on konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2010 ja kalenterivuodet 2010–2012. Vuonna 2011 alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2011 ja kalenterivuodet 2011–2013 ja vuonna 2012 kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2012 ja kalenterivuodet 2012–2014. Kaikille ansaintajaksoille osallistuminen ja ansaintajaksoilta palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö omistaa yhtiön osakkeita hallituksen päätöksen mukaisesti. Järjestelmän palkkio yhden kalenterivuoden mittaisilla jaksoilla 2010, 2011 ja 2012 on perustunut ja perustuu Orion-konsernin tuloksen kehittymiseen sekä edellä mainitun osallistumisedellytyksen täyttämiseen ja ansaintajaksoilta 2010–2012, 2011–2013 ja 2012–2014 Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon.


Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana ansaintajaksolta 2012 vuonna 2013, ansaintajaksolta 2010–2012 vuonna 2013, ansaintajaksolta 2011–2013 vuonna 2014 ja ansaintajaksolta 2012–2014 vuonna 2015. Palkkio ansaintajaksolta 2010 on maksettu osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana vuonna 2011. Palkkio ansaintajaksolta 2011 on maksettu osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana vuonna 2012. Järjestelmään liittyy sitouttamisjakso, jonka aikana järjestelmän perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Sitouttamisjaksojen päättymispäivät on kerrottu alla olevassa taulukossa. Kolmen vuoden ansaintajaksoihin ei liity sitouttamisjaksoa.


Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.


Järjestelmästä aiheutuvat kulut kirjataan sitouttamisjakson aikana. Odotettavissa olevia osinkoja ei ole erikseen otettu huomioon, koska osingot huomioidaan osakepalkkion määräytymisessä. Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon perustuvien ansaintajaksojen palkkioiden käyvät arvot on kerrottu alla olevassa taulukossa. Käyvät arvot on määritetty Binary "asset or nothing call" -optionarvostusmallilla.


Voimassa olevat ansaintajaksot


2012 2012–2014 2011–2013 2010–2012
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2012 1.1.2012 1.1.2011 1.1.2010
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2012 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2014
Osakepalkkioiden myöntämispäivä 19.3.2012 19.3.2012 17.2.2011 5.3.2010
Osakkeiden käypä arvo myöntämishetkellä, €¹ 16,60 16,60 16,39 16,94
Palkkioiden käypä arvo myöntämishetkellä, €¹ 4,96 4,85 6,62

¹ B-osakkeen myöntämispäivän päätöskurssi.Luovutetut osakkeet

2012 2011
Tilikaudella luovutetut osakkeet, kpl
87 763 102 900
Osakekohtainen luovutushinta, €¹
16,38 16,75
Luovutushinta yhteensä, milj. €
1,4 1,7
Sitouttamisjakson päättymispäivä
31.12.2013 31.12.2012

¹ B-osakkeen luovutuspäivän keskikurssi.Tilintarkastajan palkkiot


milj. €

2012 2011
Tilintarkastus

0,2 0,2
Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot

0,0 0,0
Veroneuvonta

0,1 0,2
Muut palvelut

0,0 0,1
Yhteensä

0,4 0,5

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.