5. Rahoitustuotot ja -kulut


milj. € 2012 2011
Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,1
Korkotuotot rahavaroista 0,8 1,0
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista 0,0 0,1
Valuuttakurssivoitot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 4,0 3,8
Muut rahoitustuotot 0,0 0,0
Rahoitustuotot yhteensä 4,9 5,0Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista 2,6 2,1
Valuuttakurssitappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 3,1 3,5
Muut rahoituskulut 0,9 0,4
Rahoituskulut yhteensä 6,6 6,0Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1,7 -1,0Konsernilla ei ole ollut tilikauden aikana huomattavia pitkän valmistusajan vaativia omaisuushankintoja, joten tilikaudella ei ole aktivoitu vieraan pääoman menoja.


Liikevoiton yläpuolelle kirjatut valuuttakurssivoitot (+) ja -tappiot (-)


milj. € 2012 2011
Liikevaihtoon sisältyvät -0,4 0,2
Myytyjen suoritteiden kuluihin sisältyvät 0,0 -0,1
Muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät -0,4 0,7
Toimintojen kuluihin sisältyvät -0,1 0,0

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.