6. Tuloverot


milj. € 2012 2011
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 70,0 72,9
Aikaisempien tilikausien tuloverot 0,0 0,0
Laskennalliset verot 0,3 -0,6
Yhteensä 70,4 72,4Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut verot


milj. € 2012 2011
Rahavirran suojauksen arvonmuutos (tuotto -/ kulu +) -0,1 -0,5
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos (tuotto -/kulu +) 0,1 -0,1Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 24,5 %:n (26,0 %) verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytys


milj. € 2012 2011
Tulos ennen veroja 279,3 282,0Konsernin verot laskettuna kotimaan verokannalla 68,4 73,3
Verokannan muutoksen vaikutus -2,4
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus 1,1 0,5
Verovapaat tuotot -0,1 -0,1
Vähennyskelvottomat kulut 0,8 0,7
Verot edellisiltä tilikausilta 0,0 0,0
Muut erät 0,1 0,4
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot 70,4 72,4Efektiivinen verokanta 25,2 % 25,7 %

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.