7. Osakekohtainen tulos ja osinko


Laimentamaton osakekohtainen tulos2012 2011
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, milj. € 208,9 209,5
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana, 1 000 kpl 140 915 140 827
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 1,48 1,49Laimennusvaikutuksella oikaisut osakekohtainen tulos2012 2011
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa käytettävä tulos, milj. € 208,9 209,5
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa, 1 000 kpl 140 915 140 827
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 1,48 1,49Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä kauden aikana. Osakkeiden keskimääräistä lukumäärää on oikaistu tilikauden 2012 aikana konsernin hallussa olevilla omilla osakkeilla.


Osakekohtainen osinko2012 2011
Tilikaudella maksettu osinko, milj. € 183,2 169,0
Osakkeiden lukumäärä 31.12., 1 000 kpl 140 932 140 844
Tilikaudella maksettu osakekohtainen osinko, € 1,30 1,20Osakekohtainen osinko lasketaan jakamalla tilikaudella maksettu osinko tilinpäätöspäivänä ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. 31.12.2012 konsernin hallussa oli 325 991 kpl yhtiön omia osakkeita.


Yhtiökokoukselle, joka pidetään 19.3.2013, ehdotetaan tilikaudelta 2012 jaettavaksi osinkona 1,30 euroa osakkeelta, yhteensä 183,2 miljoonaa euroa. Ehdotettua osinkoa ei ole otettu huomioon tilinpäätöksessä.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.