8. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeetMaa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet¹
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hyödykkeet
Yhteensä
milj. € 2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
Hankintameno 1.1. 6,1 6,1
238,0 233,5
320,1 309,8
3,8 3,7
12,4 3,3
580,4 556,4
Lisäykset 0,0
6,9 4,3
17,1 14,2
0,2 0,0
15,9 11,8
40,2 30,3
Vähennykset -0,0
-0,1 -0,0
-13,4 -6,4
0,1

-13,6 -6,3
Siirrot tase-erien välillä


2,2 0,2
4,5 2,5

-6,6 -2,7
0,0
Kurssierot

0,2 0,0
0,0 0,0


0,2 0,0
Hankintameno 31.12. 6,1 6,1
247,0 238,0
328,5 320,1
4,1 3,8
21,7 12,4
607,3 580,4


Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0,2

-152,8 -145,8
-234,1 -220,6
-3,1 -2,9-389,8 -369,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot


0,1 0,0
12,3 5,0
-0,112,4 5,0
Tilikauden poistot


-6,7 -7,0
-17,8 -18,3
-0,1 -0,1-24,5 -25,4
Arvonalentumiset
-0,1


-0,1
Arvonalentumisten peruutukset 0,20,2
Kurssierot

-0,1 -0,0
-0,0 -0,0-0,1 -0,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 0,2 0,2
-159,3 -152,8
-239,7 -234,1
-3,2 -3,1-402,0 -389,8


Kirjanpitoarvo 1.1. 6,3 6,1
85,3 87,7
86,1 89,2
0,7 0,8
12,4 3,3
190,7 187,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 6,3 6,3
87,7 85,3
88,8 86,1
0,9 0,7
21,7 12,4
205,3 190,7


¹ Muut aineelliset hyödykkeet sisältävät pääosin vuokrahuoneistojen perusparannuksia, asfaltointeja, ympäristötöitä ja taide-esineitä.


Rahoitusleasingsopimukset


Koneisiin ja kalustoon sisältyvä rahoitusleasingsopimuksilla hankittu omaisuus


milj. €, 31.12.


2012 2011
Hankintameno


12,5 12,0
Kertyneet poistot


-10,3 -9,2
Kirjanpitoarvo


2,2 2,8


Koneiden ja kaluston hankintamenon lisäyksiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä 0,5 (2011: 0,9) miljoonaa euroa.


Tilikaudella ei ole esiintynyt viitteitä siitä, että aineellisten hyödykkeiden arvo saattaisi olla alentunut.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.