9. Aineettomat hyödykkeetLiikearvo
Aineettomat oikeudet¹
Muut aineettomat hyödykkeet²
Yhteensä
milj. € 2012 2011
2012 2011
2012 2011
2012 2011
Hankintameno 1.1. 13,5 13,5
138,2 124,3
53,8 51,8
205,5 189,6
Lisäykset


5,3 17,1
1,3 2,0
6,6 19,1
Vähennykset


-4,8 -3,1
-0,0 -0,0
-4,8 -3,1
Siirrot tase-erien välillä


-0,0-0,0
Kurssierot


0,0 -0,0
0,0 0,0
0,0 -0,0
Hankintameno 31.12. 13,5 13,5
138,7 138,2
55,1 53,8
207,3 205,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.


-71,7 -59,1
-49,0 -47,6
-120,7 -106,6
Vähennysten kertyneet poistot


4,8 3,1
0,0
4,8 3,1
Tilikauden poistot


-10,0 -9,5
-1,7 -1,5
-11,7 -10,9
Arvonalentumiset


-3,8 -6,3-3,8 -6,3
Kurssierot


-0,0 0,00,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.


-80,7 -71,7
-50,7 -49,0
-131,4 -120,7
Kirjanpitoarvo 1.1. 13,5 13,5
66,6 65,2
4,8 4,2
84,8 82,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 13,5 13,5
58,0 66,6
4,4 4,8
75,8 84,8
¹ Aineettomat oikeudet sisältävät pääasiassa tuoteoikeuksia ja myyntilupia tasearvoltaan 39,3 (2011: 47,8) miljoonaa euroa sekä lisäksi ohjelmistoja, tavaramerkkejä, patentteja ja vapaakirjoja.


² Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät ulkopuolisille maksettuja ohjelmistojen kehittämismenoja ja liittymismaksuja.Konsernilla ei ole muita rajoittamattoman taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia hyödykkeitä kuin liikearvo. Konsernilla ei ole sisäisesti aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä, vaan ne ovat hankittuja.


Liikearvojen ja aineellisten ja aineettomien omaisuuserien arvonalentumistestaukset


Liikearvo


Liikearvo 13,5 miljoonaa euroa on syntynyt Farmos-Yhtymä Oy:n hankinnasta vuonna 1990. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmälle, joka muodostaa Lääkeliiketoimintasegmentin.


Kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty arvonalentumistesteissä käyttöarvolaskelman avulla. Rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat 5 vuoden ajanjakson. Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu varovasti käyttäen kasvutekijänä nolla prosenttia. Johdon ennusteet perustuvat globaalin lääkemarkkinan kasvuun, lääkemyynnin markkinaosuuksiin sekä lääkkeiden markkinoiden ja myynnin odotettavissa olevaan kehitykseen.


Diskonttauskorkona on käytetty yksiköille määritettyä keskimääräistä pääomapainotettua tuottovaatimusta (WACC, weighted average cost of capital), jossa on otettu huomioon yksikköön liittyvät erityiset riskit. Diskonttauskorko on määritetty ennen veroja. Diskonttauskorko tilikaudella on 4,7 % (2011: 8,9 %).


Arvonalentumistestauksen perusteella ei tilikaudella ole ollut tarvetta liikearvon arvonalentumiskirjauksiin.


Minkään käytetyn keskeisen muuttujan muutos kohtuullisesti arvioituna ei johtaisi tilanteeseen, jossa rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat niiden kirjanpitoarvon.


Käyttöönottamattomat aineettomat hyödykkeet


Käyttöönottamattomien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestit laaditaan vuosittain. Arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat käyttöarvoon. Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat 5–15 vuoden ajanjakson käyttöönotosta alkaen. Yli viiden vuoden ennusteiden käyttö perustuu tuotteiden elinkaaren arvioituun pituuteen. Viiden vuoden jälkeisten rahavirtojen kasvu ei ylitä yhtiön tuotteiden tai lääketeollisuuden markkinoiden keskimääräistä kasvuvauhtia. Diskonttauskorot tilikaudella olivat 10–12 % ja ne on määritetty erikseen kullekin yksikölle huomioiden yksikön riskit.


Käyttöönottamattomien aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo on 16,4 (2011: 19,1) miljoonaa euroa.


Tilikaudella kirjatut arvonalennukset


Tilikaudella on kirjattu arvonalennuksia lääkeliiketoimintasegmentin aineettomista oikeuksista yhteensä 3,8 (2011: 6,3) miljoonaa euroa. Arvonalennuksista 2,1 (2011: 3,7) miljoonaa euroa kohdistuu käyttöönottamattomiin aineettomiin oikeuksiin. Merkittävimmät arvonalennukset on tehty hankituista tuoteoikeuksista, joiden kehittäminen on lopetettu sekä tuotteista, jotka jo ovat markkinoilla, mutta joiden ennustetut kerrytettävissä olevat rahavirrat olivat kirjanpitoarvoa pienemmät. Tuoteoikeudet, joiden kehittäminen on lopetettu, on kirjattu koko tase-arvoltaan kuluksi.


Muutoin tilikaudella ei ole esiintynyt viitteitä siitä, että aineettomien hyödykkeiden arvo saattaisi olla alentunut.


Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.